اصلاحیه‌ها

اصلاحیه‌های آموزشی پایه اول تا ششم دبستان

شغل رانندگی؛ فعالیتی مردانه یا زنانه؟

فقدان واقع‌نمایی در کتاب‌های درسی

شدت فعالیت فیزیکی و ارتباط آن با جنسیت

حضور زنان در فعالیت‌های سیاسی

چرا در کتاب‌های درسی فقط پسران به صورت مستقل به خرید می‌روند؟

حضور زن در آشپزخانه؛ کتاب درسی علوم چهارم

فعالیت‌های تفریحی و بازی کردن دخترانه و پسرانه

نقش مولد زنان در چرخه اقتصادی کشور

نقش والدین در انتخاب مسیر شغلی فرزندان

جنسیت‌زدگی مشاغل در کتاب درسی فارسی دوم ابتدایی

الگوهای ورزشی

فضای خانگی در کتاب های درسی