اصلاحیه‌ها

اصلاحیه‌های آموزشی پایه اول تا ششم دبستان

تعریف جنسیت‌زده از همسایگی

حذف نام زنان نام‌آور ایرانی

ایران سرزمین همه فرزندان ما

عدم حضور زنان شهرساز و معمار

تقسیم کار در خانه بر مبنای کلیشه‌های جنسیتی

خانواده اولین واحد اجتماعی

مصرف‌گرایی بر مبنای کلیشه‌های جنسیتی

حذف دختران از فعالیت‌های تفریحی-آموزشی

بازتولید کلیشه‌های جنسیتی در حل بحران‌های محیط‌زیستی

کلیشه‌های جنسیتی؛ سقف شیشه‌ای در انتخاب شغل

هویت‌یابی کودکان مبتنی بر کلیشه‌های جنسیتی

حذف کردن زنان کارگر از کتاب‌های درسی