کمک آموزشی

محتوای آموزشی ضمیمه

دانلود بسته کمک آموزشی ویژه ضمیمه به صورت یکجا

راهنمای حمایت گری از برابری جنسیتی در مدارس

بررسی مفهوم خانه و خانواده

بررسی حضور زنان و مردان در فضای شهری

بررسی تفکیک جنسیتی مشاغل

بررسی تفکیک جنسیتی صفات دختران و پسران

راهنمای صحبت با کودکان در مورد تبعیض جنسیتی

پیک شادی برای همه فصول

آینده بدون خشونت برای کودکان

تحلیل کتاب فارسی ششم دبستان

تحلیل کتاب فارسی سوم دبستان

تحلیل کتاب فارسی دوم دبستان